России ондоо болохо ёhотой!

Манай hанал

«Яблоко» партиин онсо hанаан гэхэдэ – России гYрэнƟƟ конституциин мурƟƟр, арад зондоо туhатай, урагшаа hанаатай, эрхим бэрхээр ургажа байhан Yндэр хYгжэлтэй гурэн болгохо.

Бидэ юундэ Дума орохоо hанаабдиба?

Парламентада бидэ «Яблоко» парти арад зонойнгоо анхаралы харалсаха, гурэноо hайн болгохо ухаансар хули уруулха ябуулга хэхэбди.

Юунэй урдаhаа бидэ ябанабдиба?

Засаг аралжаа наймаа хоёрой холбоон буу болог гэжэ

 • Ноед, баяшуул байгалиингаа баялигые худалдаhанай, хажуугаарынь гурэнэй мунгэ унсын буу болгог лэ;
 • баяшуул, дYтын тYрэлхидƟƟрƟƟ гурэнэй ажалда буу орог;
 • Зорюута оньhон татабари хари гурэндэ тэмдэглэгдэhэн компаниинудта табиха хэрэгтэй.

Yрсэлдэлтын урдаhаа:

 • ООНэй Конвенциин «О противодействии коррупции, обязывающую наказания чиновников, не способных объяснить происхождение своих доходов» 20 статья бутэн бурин ратифицировахай;
 • Бухы ноедой мунгэ шалгаха, ойлгуулжа ядаhан ноедые ажалhаань больгохо;
 • Ноедууд, депутадууд гYрэнэй компанинуудай захиргаанда орохо еhо Yгы;

ГYрэнэмнэй бYхы арад зон адли шадалтай байха ёhотой:

 • Элдэб янзын арад зоной хоорондо яhа хаяhан зониие шэрYYнээр зэмэлхэ ёhотой;
 • Дунда hургуулиин hурагшадта элдэб янзын арад зоной хоорондо яагааад ажа hууха тухай заажа угэхэ хэрэгтэй.

Элдэб яhатанай бэе бэеэ дорошололгын урдаhаа

 • Элдэб яhатан бэе бэеэ дорошолонгуй, дарангуй байха ёhотой, дараhан хуниие зэмэлхэ хэрэгтэй;
 • Дунда hургуулин хэшээлын программада элдэб яhатанай хƟƟрэлдƟƟ оруулха ёhотой.

Тоталитаризмын ба сталинай засагнал урдаhаа:

 • Сталинай, большевигуудэй хэhэн муухай юумэ магтаhан, аршалhан хYнYYдые хашаха хайраха хэрэгтэй;
 • Тоталитаризмын дахин болохогYйн тулƟƟ шэнэ гYрэнэй программа хэрэгтэй.

Бидэ юунэй тYлƟƟ туласалданабди?

ХYн зоной ажа hуухада Yндэр хYгжэтэтэй гурэнэй тYлƟƟ

ХYн зоной эрхэ сYлƟƟ тYлƟƟ

 • Хунэй ажа байдал, бэшэhэн бэшэгынь, телефоноор хорэлдэhэниинь нюуса байха ёhотой, гэр хотон носогдохо Yгы;
 • Хии таамаг хYн зоние хааха Yгы;
 • Хуулин албатан буруу юмэ хээ hаа залhаа харюусаха;
 • Турмэдэ хаалтатай хYн ядамар Yгы байха ёhотой.

Хун зоной тYлƟƟ

 • Пикет, митинг, демонстрации, шестви хэхэдээ гYрэнэй захиргаан дуулгаха хэрэгтэй;
 • Бэhэтэйшуул эхэнэр гэжэ илгаруу Yгы, булта адли байха ёhотой;
 • Гурэнэйш бэшэ, унсынш бэшэ объединенинууд эрхэ сYлƟƟтэй байха ёhотой;
 • СМИ баhал эрхэ сYлƟƟтэй байха ёhотой;
 • Бухы гYрэн соо харуулдаг нэгэ хэды хYнэй мэдэлэй бэшэ телевидени ябуулха хэрэгтэй.

Демократиин тYлƟƟ

 • hунгалтын дуурƟƟгƟƟр худхан барингYй байха хэрэгтэй, ноёд оролсон угыгƟƟр;
 • Заалhаа бухы партиинууд hунгалтын комиссидэ орохо еhотой;
 • Политическа партинууд 3% хоолойтой байха ёhотой гурэнэй ба аймагай захиргаан орохын тYлƟƟ

Хараата бус ба бодито шYYхэ

 • шYYгшын харюусалгые шангадаха;
 • ГYрэнэй шYYхын засаглал шэнэлхэ, арад зондо туhатай болгохо;
 • Хуулиин засагай ажалнууд арад зоной шалгалта доро болгохо;
 • ФСО, ФСБ, полиции юмэндэ YлYY ехэ засаг угэhэн хули больгогдохо еhотой;
 • гYрэнэй ба аймагай засагууд арад зоной шалгалта доро болгохо.

Урагшатай федерализмын ба национальна бодолгыын тYлƟƟ

 • Совет Федерациин гэшYYнYд арад зоноор hунгагдаха;
 • Субьектын захиргаанай ноёд hунгагдаха;
 • Муу климадтай ба байгаалитай аймагууд гYрэнhƟƟ туhаламжатай байха ёhотой;
 • ГYрэнэй туhаламжа буряад гэхэ мэтэ хэлэнYYдтэ байха ёhотой, Россин гYрэнэй арад зоной соёл туhаламжатай байха ёhотой , бYгэдэ найрамдаха улас хоорондо сонин ба элдэб янзын СМИ ундэhэн хэлээр дамжуулха ёhотой;
 • Турэhэн хэлэн дээрэ hургуулида hураха

Субъектын захиргаанай эрхэ сYлƟƟтэй байхын тYлƟƟ

 • Субъектын захиргаан гYрэнэй хуулин дагуу ажалаа ябуулха ёhотой;
 • Нютаг дээрээ байhан захиргаануудта бухы Yнсын татабари орохо ёhотой.

Сэрэгэй албан тухай

 • Сэрэгэй албанда ƟƟрын дураар ошохо; сэрэгэй албатанда салин нэмэхэ, гэртэй болгохо; пенсиень ехэ болгохо,
 • Сэрэгэй албанай тоо хэды хэрэгтээб гэжэ тоолохо, хэрэгтэй тоодонь дутэ болгохо.

Хари гYрэнYYдтай бодолгыын тYлƟƟ

 • ГYрэнƟƟ бYтэн бYрин улƟƟхэ, хажуудаа тойроод байhан гYрэнYYдэй хамгаалшан байха;
 • Европын гYрэнYYдээр ба Европейска союзаар виза угыгƟƟр айшалха, газар харахаа ошохо аргатай байха;
 • Гурэнэй Yндэр хYгжэлтэтэй орон болохын тYлƟƟ Росси гурэн ондоо гYрэнYYдтэй конвенцинуудта оролсогшо болохо хэрэгтэй.

Арад зоной туhаламжин ба заха зээлийн эдын засагай тYлƟƟ

Yнсын юумэн эрхэ сYлƟƟтэй байхын тYлƟƟ

 • Yнсын юумэн далим носуулха ёhогYй – акционеернууд, гэрэй эзэнууд, газарай эзэнууд гэхэ мэтэ;
 • Гэр юумƟƟ, газараа унсын болгоходо сарhыень тургэн бутээхэ хэрэгтэй.

Yрсэлдэлтын тYлƟƟ

 • Монополинууд наймагаа ябуулхадаа эрхэ сYлƟƟтэй байха ёhотой бшуу;
 • Интернет соо монополиин тYсэб тухай дамжуулха;
 • Yрсэлдэлтын урдаhаа ябаhан хYнэй харюусалга шангадаха;

Шэнэ эдын засагай бодолгын тYлƟƟ

Россин эдын засагай хурданаар урагшаа ябахын тYлƟƟ бидэнэр «Yнсын газар – Yнсын гэр- харгы» гэжэ программа зохёогобди. МYнƟƟ сагта Россиин арад зон Yри хYYгэдтƟƟ Yнсын газар дээрэ Yнсын гэр бариха аргатай байна. «Yнсын газар – Yнсын гэр – харгы» гэжэ программын hYYлшын результат гэхэдэ:

 • ГYрэнэй газар хYн зондо угэжэ Yнсын гэр баригдаха ёhотой, БYхы арад зон мынгээр газар абаха аргатай, харгы баригдаха, зайн галтай, уhатай, газтай гYрэнэй туhаламжаар болохо. Ехэ олон барилгын болоходо арад зондо ажал гараха;
 • ГYрэнэй мYнгƟƟр энэ газарнуудта зайн гал, газ, уhан оруулха хэрэхтэй.

Бага ба дунда Yнсын наймагай туhалалгын тYлƟƟ

 • Бага ба дунда Yнсын найма зээли абаха аргатай байха ёhотой;
 • «арад зоной заха зээли» бии болгохо – Yнсын найма газар худалдажа абаха аргатай байха ёhотой;
 • Арендовайжа байhан газараа ба муниципальна гэрнYYдые тон тYрYYн Yнсын болгохо ушартай байха ёhотой;
 • Бага ба дунда Yнсын наймагай татабарииень жаа болгохо.

Нийгэмэй дабхаргаажулалтын бууралтын тYлƟƟ

 • Наймагай ехэ ба элдэб янзын болохын тYлƟƟ гуйнабди;
 • Салингын доодо хэмжээ хYн зоной салинай 50% hаа доошо байха ёhогYй;
 • Хун зоной салин, пенси ехэ болхохо хэрэгтэй;
 • Yбшэн зондо гYрэнэй туhаламжа ехэ болгохо хэрэгтэй, ажалай газар бии болгохо.

Ажал хYдэлмэри хэhэн зоной эрхэ сYлƟƟ тYлƟƟ

 • Ажал худэлмэри зон хэлэлсYYлгэ ба хуралдаан хэхэ эрхэ сYлƟƟтай байха ёhотой;
 • Хараата бус профзоюзуудые бии болгохо аргатай байга ёhотой.

ХYн зоной хYсэл шадалдай болохын тYлƟƟ

hургуулиин тYлƟƟ

 • Дунда, дээдэ hургуулинуудта мYнгэ Yгыгоор hураха аргатай байха;
 • Жаа хYYгэдэй сад олон болохо, бYхы хYYгэд ябаха аргатай;
 • БYхы багшанарай салин ехэ болгохо;
 • гYрэнэй hургуулинуудые наймаагай болгохогYй гэжэ оролдохо.

Эмнэлгын тYлƟƟ

 • Аргашадай салин ехэ болгохо;
 • арад зоние аргалха газарта мунгэ угыгоор аргалха аргатай байха;
 • арад зоной диспонзаризаци хэхэдээ баhал гYрэнэй санхуужэлтэтэй байха;
 • Салин тулэн угыгоор hайн хари гурэнэй эмуудые, аргын зэмсэгуудые асарха арга.

Эрдэмэй тYлƟƟ

 • Залу эрдэмшYYлдэ гYрэнэй туhа;
 • салин тулэн YгыгƟƟр элдэб hонин эрдэмэй зэмсэг хари гурэнhƟƟ асарха;
 • Соел эрдэмдэ ехэ мунгэ угэхэ.

Арад зоной Россин соелдо хYрэнгэ оруулхын тYлƟƟ

 • Соел эрдэмдэ гYрэнэй санхуужэлтэ ехэ болгохо;
 • Соел эрдэмэй юумэн мYнгэтэ байха ёhогYй;
 • ГYрэнэй мYнгƟƟр Yри хYYгэдые соелдо хYртƟƟхэ, соел эрдэмдэ хYрэнгэ оруулха;

Байгалиин сэбэр байхын тYлƟƟ

 • Байгаалин захиргаан дахин бии болохо хэрэгтэй;
 • Гурэнэй байгалиин шалгалтын hургуули байха ёhотой;
 • хари гурэнуудhƟƟ ядерна топливо, нобшо асарха Yгы, шэнэ АЭС барихагYй, сагаа дYYрэhэн АЭС хааха.

«ЯБЛОКО» парти бухы Россин арад зондоо турэhэн орон нютагаа hайхан, урагшаа hанаатай, Yндэр хYгжэлтэтэй гурэн болгоел, элдэбын хари гурэнууд шэнги гэжэ гуйна.

МYнƟƟдэрээ манай гурэн:

 • Нэгэн гэбэл урагшаа ябахабди,
 • угылhаа ядуу тулюур гYрэнYYдэй тоодо орожо Yлэхэлди.
Ямар харгыгаар сааша ябаха, ургаха гээшые таанад шэлэхэ ёhотойд, хYндэтэ hунгагшад!