Россием зэхъуэкIыныгъэхэр къегъэув!

Ди мурадыр

«ЯБЛОКО» партым и мурад нэхъыщхьэр – конституцэм тету нобэрей зэманым декIу демократическэ социальнэ къэрал иухуэну, цIыхубэм хуэлажьэ зызыужь къэрал къызэригъэпэщыну.

Сыт дэ Думэм дыщIэкIуэр?

«ЯБЛОКО»-р парламентым щIэкIуэр цIыхубэм я фейдэ зыхэлъ законхэр къищтэну, къэралыр и мурадым лъэIэсыным гъунэгъу хуищIыну аращ.

Сыт дэ дызыпэщIэувэр?

Къулыкъумрэ бизнесымрэ зэхэмыгъэхьэным дыпэщIоувэ. Дэ къыдогъэув:

 • «шхапIэ» псори щымыгъэIэн, гъэтIылъыгъэхэр щэным къыщIэкI мылъкумрэ бюджетымрэ олигарххэмрэ къулыкъущIэхэмрэ я жыпым кIуэхэр;
 • нобэ бизнес къулыкъу зыIэщIэлъхэм я Iыхьлы-благъэхэр къэрал IэнатIэ Iумыгъэувэн;
 • офшорхэм щатха компаниехэм я налогыр режим хэхам тегъэувэн; езыхэм я фейдэ хэлъу залоговэ аукцион зэзыгъэпэщхэм компенсационнэ налог ятелъхьэн;

Коррупцием дыпэщIоувэ. Дэ къыдогъэув:

 • ООН-м и Конвенцэм и 20-нэ ст. коррупцэм пэщIэувэр зэрыщыту ратифицировать щIын, зи хэхъуэр къыздикIар жызмыIэф къулыкъущIэхэм тезыр ятелъхьэну хуит зыщIыр;
 • къулыкъущIэхэм я декларацэм тотальнэ къэпщытэныгъэ щегъэкIуэкIын икIи зи хэхъуэмрэ мылъкумрэ хабзэм тету къилэжьауэ къэзмыгъэлъэгъуэфыр и къулыкъум тегъэкIын;
 • къулыкъущIэхэмрэ депутатхэмрэ директор компаниехэм я советым къэрал IуэхукIэ кIуэну хуит мыщIын.

ЦIыхубэм я зэфIэкIыныгъэ зэхуэмыдэхэм дыпэщIэувэу. Дэ къыдогъэув:

 • псэупIэ-бытовойкIэ, узыншагъэкIэ, машинэкIэ, адрей хуэIухуэщIэхэми ехьэлIауэ къулыкъущIэхэмрэ депутатхэмрэ яIэ хуитыныгъэ хэхахэр, «машинэ блэхэр» щымыгъэIэн;
 • зыуэ щыт пенсионнэ Iуэху щытыкIэ къулыкъущIэхэмрэ къызэрыгуэкI цIыхухэмрэ щхьэкIэ къызэгъэпэщын; бизнес цIыкIумрэ инымрэ я хуитыныгъэ зэхуэмыдэхэр гъэкIуэдын.

Лъэпкъ зэныкъуэкъуныгъэмрэ зэгурымыIуэныгъэмрэ дыпэщIэувэу. Дэ къыдогъэув:

 • лъэпкъхэм я зэхуакум зэныкъуэкъуныгъэ дэзылъхьэр лъэпкъхэр зэхуэзымыгъадэр жэуап ткIийм ешэлIэн;
 • курыт еджапIэхэр зэреджэ программэхэм лъэпкъ зэрыщIэныгъэхэр хэгъэхьэн.

Тоталитарзимэмрэ сталинизмэмрэ дыпIэщIэувэу. Дэ къыдогъэув:

 • сталинскэ большевистскэ реперессиехэр зыгъэзахуэхэр жэуапым ешэлIэн;
 • тоталитарнэ щыIар гъэкIуэдынымкIэ къэрал программэ къэщтэн.

Сыт дэ дызыщIэзэур?

Нобэрей зэманым декIу къэрал – цIыхухэм хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ къезыт къэрал щыIэн папщIэ

ЦIыхум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ щхьэкIэ

 • и гъащIэр иущэхуну хуиту: телефон зэпсэлъэныгъэхэр, зэхуэтхэныгъэхэр, псэупIэм еIусэну зыри хуимыту;
 • залымыгъэкIэ зи щхьэхуитыныгъэр ограничить ящIхэм къыщхьэжын;
 • хабзэм къемызэгъыу цIыхухэм яхущыт хабзэхъумэ лэжьакIуэхэм тезыр Iэмал имыIэу ятелъхьэн;
 • тутнакъэщхэм щыIэхэм яхуэфащэ щытыкIэ яIэнымкIэ быдэу гъэгугъэн.

ЦIыхухэм я хуитыныгъэм щхьэкIэ

 • хъыбар ирагъащIэурэ хабзэм тету пикетхэр, митингхэр, шествиехэр, демостранцэхэр егъэкIуэкIын;
 • цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я хуитыныгъэхэр зэхуэдэу, цIыхубзхэр дэкъузэныгъэм и бийуэ къэувын;
 • коммерческэ зэгухьэныгъэу щымытхэр къызэгъэпэщынымкIи гъэлэжьэнымкIи хуит щIын;
 • хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм хуитыныгъэ етын;
 • зыми хэхауэ IэщIэмылъу псоми я зэхуэдэ лъэпкъ телевиденэ къызэгъэпэщын.

Демократием щхьэкIэ

 • пэжу емыкIуэкI хэхыныгъэхэр щымыгъэIэн, административнэ мылъку хэкIыпIэхэр абы къыщыгъэсэбэпын;
 • парт псори Iэмал имыIэу хэхакIуэ комиссэ къыщызэрагъэпэщкIэ хэтын;
 • политическэ партхэр тхыныгъэр нэхъ тынш щIын;
 • закон къыдэзыгъэкI собрание уровень псоми политическэ партхэм яIэ бжыгъэхэм я гъунапкъэр 3% -кIэ гъэмэщIэн.

Зым и унафи щIэмыту пэжу лажьэ суд щхьэкIэ

 • судхэм я зэранкIэ лей зытехьахэр хуит щIыжын икIи я щIыхьыр зэфIэгъэувэжын;
 • судым емызэгъыу унафэ зыщIа судыщIэхэм яхь жэуапыр гъэткIиин;
 • судыщIэ IуэхущIапIэхэр зэрыщыту хъуэжын.
 • къарузехьэ IэнатIэхэм, службэ щхьэхуэхэм щылажьэхэм цIыхубэр кIэлъыгъэплъын
 • ФСБ-м, ФСО-м, полицэхэм, адрей къарузехьэ IэнатIэхэм и лэжьакIуэхэм щхьэусыгъуэншэу я пщэрылъ къалэнхэр ягъэзэщIэну хуит зыщI законхэр, законым щIэт актхэр Iухыжын;
 • парламент кIэлъыплъыныгъэ, парламент зэхэгъэкIыныгъэ, жылагъуэ организацэхэр кIэлъыплъыныгъэ.

Эффективнэ федерализмэм, лъэпкъ политикэм щхьэкIэ

 • Совет Федерацэм и членхэр Федерацэ субъектхэм я цIыхухэм хахыныгъэ;
 • Урысей Федерацэм и субъектхэм я унафэщIхэр хэхын;
 • геополитическэ шынагъуэ, экологие къулейсызыгъэ здэщыIэхэм, зи климатыр мыщIагъуэ щIыпIэхэм къэралыр дэгъэIэпыкъун;
 • къэралыр дэгъэIэпыкъун бзэхэм, Россием ис лъэпкъхэм я щэнхабзэм; щIэх-щIэхыурэ езы лъэпкъхэм я бзэмкIэ нэтынхэр егъэкIуэкIын, къэрал федеральнэ, региональнэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм тедзэн;
 • лъэпкъ республикэхэм я цIыхухэм фIагъ ищхьэ зиIэ щIэныгъэ я анэдэлъхубзэмкIэ зэраIэнымкIэ шэсыпIэ доувэ. Россие псом ит курыт еджапIэхэр хуеймэ я анэдэлъхубзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ яджыжынымкIэ Iэмал етын;

Хуиту щIыпIэ самоуправленэ щыIэн щхьэкIэ

 • щIыпIэ орган самоуправленэм емычэнджэщауэ залымыгъэк1э кърагъащтэ законхэм хэплъэжыныгъэ
 • мылъку налог къыхэкIхэр езыхэм етыжын, абыхэмкIи езыхэм ечэнджэщыжын

Профессиональнэ армэ щыIэн щхьэкIэ

 • контракткIэ къызэгъэпэща профессиональнэ армэм хуэкIуэн; зауэ къулыкъу зезыхьэхэм я ахъшэхэр хэгъэхъуэн, псэупIэкIэ къызэгъэпэщын, пенсиемкIэ зэхуэмыдэныгъэхэр гъэкIуэдын;
 • шынагъуэ щыIэм елъытауэ армэм и цIыху бжыгъэр убзыхун, техникэкIэ къызэгъэпэщын.

Эффективнэ щIыб политикэ щыIэн щхьэкIэ

 • къэралыр мыгуэшын, Россиер гъунапкъэкIэ зыгухьэ къэралхэр хъумэнымкIэ гъэгугъэн;
 • Россиер Европэм щыIэ адрей къэралхэм, Европейскэ зэгухьэныгъэм хэтхэм зэрадэлэжьэн хэкIыпIэщIэхэм зегъэужьын, визэ щытыкIэр гъэкIуэдыжын;
 • Россиер зыхэт хамэ къэрал организацэхэм, конвенцэхэм зегъэубгъун, зи нормативхэмрэ стандартхэмрэ Россием и зыужьыныгъэмкIэ сэбэп хъунухэр.

Социальнэ рыночнэ экономикэм щхьэкIэ

Уней мылъкум зыри еIусэну хуимытын щхьэкIэ

 • массовэ собственникым къыщхьэщыжын, и хуитыныгъэм зыри зэран хуэмыгъэхъун – миноритарнэ акционерхэм, фэтэрхэр, щIым тет унэхэр, щIы Iыхьэхэр,н. зейхэм;
 • уней мылъкур тыншу зейм и цIэкIэ тхын.

Конкуренцэм щхьэкIэ

 • нахуэу екIуэкI сатур псом нэхърэ нэхъ тэмэмщ естественнэ монополием расходышхуэ иIэн щхьэкIэ;
 • естественнэ монополиехэм корпоративым трагъэкIуадэхэм теухуа информацэ интернетым иралъхьэн;
 • предпринимательхэм ятезыкъузэхэмрэ административнэ барьер къэзыгъэхъухэмрэ тралъхьэ тезырыр гъэткIиин;
 • монополием хуагъэув тарифэхэм ехьэлIа унафэр къыщащтэкIэ процедурэхэр нахуэу щытын, блэкIа периодхэм инфляцэм и уровеныр дэкIуеиныр нэхъ мащIэ щIын.

Экономикэ политикэщIэм, сырьевой зависимостыр гъэувыIэн щхьэкIэ

Урысей экономикэм нэхъ псынщIэу зедгъэужьын мурад диIэкIэ дэ зэхэдгъэуващ щхьэхуэу щIым щыт унэхэр куэду ухуа зэрыхъун программэ «ЩIыр – унэхэр – гъуэгухэр». НобэкIэ Россием и цIыху мелуан бжыгъэхэм езыхэми я бынхэми унэхэр хуаухуэфыну апхуэдэ лъэкIыныгъэ иIэщ. Iэмал имыIэу жыIэн хуейуэ къыдолъытэ щIыр, инфраструктурэхэр щIыгъуу, пщIэншэу унагъуэ унэхэр яухуэн папщIэ етын хуейуэ. «ЩIыр – унэхэр – гъуэгухэр» программэр гъэзэщIа зэрыхъунум и кIэухыр:

 • псэупIэ унэ яухуэну мурад зиIэм пщIэншэу щIыр етын, абы щIэупщIэ иIэм зегъэужьын и реальнэ экономикэр псынщIэу къэIэтын, псэупIэ унэ щхьэхуэ яухуэкIэрэ цIыхухэр лэжьапIэ IэнатIэкIэ къызэгъэпэщын;
 • цIыхухэм ирата щIыхэр инфраструктурэкIэ къызэгъэпэщын: гъуэгухэр ухуэн, газыр, светыр псыр къэралым и мылъкукIи и дэIэпыкъуныгъэкIи ешэлIэн (резервнэ фондым къыхэкIыу).

ИпэжыпIэкIэ бизнес цIыкIум, ику итым дэIэпыкъун щхьэкIэ

 • бюджетым хэмыхьэ фондым и страховой платежхэм я уасэхэр егъэхуэхын; льготнэ кредитованэ къызэгъэпэщын;
 • «цIыхубэ» рынокхэр къызэгъэпэщын – абы нэхъыбэу хуитыныгъэ къует бизнес цIыкIум и кооператив рынокыр зытетыну щIыр къэпщэхунымкIэ;
 • бэджэнду къащтэ муниципальнэ псэуалъэхэмрэ ахэр зытет щIыхэмрэ къащэхуну хуитыныгъэ зэраIэмкIэ быдэу гугъапIэ етын;
 • бизнес инымрэ сырьевоймрэ щынэмыщIа адрейхэм къатехьэлъэ псоми я зэхуэдэ налогыр гъэмэщIэн.

Социальнэ зэхуэмыдэныгъэр гъэмэщIэн щхьэкIэ

 • потребительскэ корзинэм и Iуэхутхьэбзэ переченым хэгъэхъуэн, хьэпшыпхэм я куэдагъыр, потребительскэ корзинэм и услугэр псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу узыхуейм и пщалъэм нэгъэсын;
 • ику ит улахуэм тещIыхьауэ абы и 50%-м нэхърэ мы нэхъ мащIэм лэжьапщIэ нэхъ мащIэ дыдэр нэгъэсын;
 • сырьевой ресурс ящэм къыщIэкI уасэм къыхэкIыу нэхъыжьхэм папщIэ фонд къызэгъэпэщын;
 • пособиехэмрэ социальнэ пенсэхэмрэ хэгъэхъуэн;
 • ныкъуэдыкъуагъэкIэ ят пособием хэгъэхъуэн, ныкъуэдыкъухэм папщIэ лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэгъэпэщын, апхуэдэхэм щхьэкIэ къалэхэм щыIэ зэщхьэщыкIыныгъэхэр гъэкIуэдын.

ЛэжьыгъэмкIэ яIэ хуитыныгъэхэмкIэ быдэу гъэгугъэн щхьэкIэ

 • забастовкэхэр ирагъэкIуэкIыну хуиту;
 • заемнэ лэжьыгъэр гъэкIуэдын;
 • щхьэхуит профсоюзхэр къызэгъэпэщынымкIэ быдэу гъэгугъэн, профсоюз нэхъыщхьэхэр лэжьапIэхэм зэрыIуамыгъэкIынымкIэ быдэу гъэгугъэн.
 • Инвестицэхэр цIыху капиталым щыIэн щхьэкIэ

Егъэджэныгъэм зегъэужьын щхьэкIэ

 • ику ит пщIэншэ егъэджэныгъэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэм псоми бгъэдыхьэпIэ хуагъуэтынымрэ;
 • школ кIуэгъуэм зи ныбжьыр нэмысахэр здэщыIэ IуэхущIапIэхэм, еджапIэхэм, IэщIагъэ щрагъэгъуэт училищэхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм щылажьэ егъэджакIуэхэм тIуащIэу я улахуэр хэгъэхъуэн;
 • коммерческэ егъэджэныгъэм арэзы темыхъуэн, коррупцэр еджапIэ IуэхущIапIэхэм щымыгъэIэн.

Узыншагъэр хъумэныр псоми хуиту ялъысын, абы и фIагъыр хэгъэхъуэн

 • стандартизацэм и пщIэншэ Iуэхутхьэбзэхэм я гъусэу пщIэншэу узыншагъэр хъумэныр псоми ялъысын;
 • медицинэм и лэжьакIуэхэм я улахуэр хэгъэхъуэн;
 • цIыхухэм я диспансеризацэр Iэмал имыIэу пщIэншэу егъэкIуэкIын;
 • хущхъуэ нэхъ лIапIэхэмрэ медицинэ оборудованэхэмрэ къэралым къиша хъун папщIэ ятель пошлинэр техын.

ЩIэныгъэр дэIыгъын щхьэкIэ

 • щIэныгъэлIхэм я интеллектуальнэ собственностымкIэ яIэ хуитыныгъэмкIэ гарантие зэгъэпэщын;
 • щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм къэралыр дэIэпыкъун;
 • къэхутэныгъэщIэхэм къыщагъэсэбэпыну оборудованэ бэлыхьхэр къэралым къишэн папщIэ ятелъ пошлинэхэр техын.

Урысей щэнхабзэм цIыхубэр ешэлIа хъун щхьэкIэ

 • щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хуаутIыпщ ахъшэр нэхъыбэ щIын;
 • щэнхабзэм и IуэхущIапIэхэр щIыпIэхэмкIэ, уасэхэмкIэ езэгъырабгъуу къызэгъэпэщын;
 • къыдэкIуэтей щIэблэр щэнхабзэ гъащIэм къэралым и мылъкукIэ хэшэн.

Дыкъэзыухъуреихь дунейр къабзэу щытын щхьэкIэ

 • экологиемкIэ Министерствэ къызэгъэпэщыжын;
 • къэрал экологие экспертизэмкIэ институтыр къызэгъэпэщыжын;
 • къагъэсэбэпа ядернэ гъэсыныр къэралым къремыгъэшэн, щIэуэ АЭС-хэр емыгъэухуэн, жьы хъуа апхуэдэхэр афIэкIа ямыгъэлэжьэжын.

«ЯБЛОКО»-м Россием и цIыхухэм я пащхьэ кърилъхьэ программэм къэралыр ипэкIэ зыгъэкIуэн гъуэгу тришэнущ. А гъуэгумкIэ ирикIуащ икIи ирокIуэ ХХI лIэщIыгъуэм зэпэщ псэукIэ зи цIыхухэм папщIэ зэзыгъэпэща адрей къэралхэр псори.

Ди къэралыр нобэ хэхыныгъэм и пащхьэм итщ:

 • е ар ХХI лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэм и гъуэгум ирикIуэнщ,
 • е абы пищэнщ зытет стагнацэм и гъуэгум, ещанэ дунейм екIэрэхъуэхынщи ХХI лIэщIыгъуэм икухэм и гъунапкъэхэми нэсынкъым.
Хэхыныгъэ зыщIын хуейр фэращ, пщIэ зыхуэтщI хэхакIуэхэ!